top of page

Algemene Voorwaarden Wevisuals.
 

1. Definities

1.1 "Wevisuals": verwijst naar het videoproductiebedrijf Wevisuals.

1.2 "Klant": verwijst naar de persoon of entiteit die de diensten van Wevisuals afneemt.

1.3 "Project": verwijst naar de specifieke videoproductieopdracht die wordt uitgevoerd door Wevisuals voor de Klant.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en diensten van Wevisuals.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen tussen Wevisuals en de Klant.

3. Offertes en Overeenkomsten

3.1 Alle offertes van Wevisuals zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van dertig (30) dagen, tenzij anders vermeld.

3.2 Een overeenkomst komt tot stand zodra de Klant schriftelijk akkoord gaat met de offerte van Wevisuals of wanneer opdracht wordt gegeven tot dienstverlening na ontvangen van een tarievenoverzicht.

3.3 Wijzigingen of aanvullingen op een overeenkomst dienen schriftelijk overeengekomen te worden door beide partijen.

3.4 Bij elk prijsvoorstel zitten 2 kosteloze revisies binnen de overeengekomen afspraken. Voor wijzigingen/aanvullingen na de 2e revisie worden kosten in rekening gebracht conform besproken tarieven.

4. Dienstverlening

4.1 Wevisuals zal de overeengekomen diensten naar beste vermogen en professionele standaarden uitvoeren.

4.2 Wevisuals behoudt zich het recht voor om onderaannemers in te schakelen voor de uitvoering van het Project.

4.3 De Klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van alle benodigde informatie, materialen en medewerking aan Wevisuals om het Project succesvol uit te voeren.

5. Betaling

5.1 De Klant zal de overeengekomen vergoedingen zoals vermeld in de offerte van Wevisuals betalen.

5.2 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

5.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Klant van rechtswege in verzuim en is hij rente verschuldigd over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum.

5.4 Wevisuals behoudt zich het recht voor om verdere dienstverlening op te schorten totdat de betaling volledig is ontvangen.

 

6. Intellectuele Eigendom

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Project, inclusief maar niet beperkt tot video-opnamen, montage en grafische elementen, blijven bij Wevisuals, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

6.2 Na volledige betaling van de overeengekomen vergoeding heeft de Klant het recht het eindproduct te gebruiken zoals overeengekomen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

6.3 Voor het geval Wevisuals zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Wevi en door Wevisuals aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Wevisuals zich bevinden en deze terug te nemen.

6.4 Het ruwe materiaal blijft ten allen tijde eigendom van Wevisuals Het opgeleverde eindproduct is na betaling eigendom van de opdrachtgever.

 

7. Aansprakelijkheid

7.1 Wevisuals is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, verlies van gegevens, bedrijfsonderbrekingen of immateriële schade, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van het Project, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Wevisuals.

7.2 Wevisuals is niet verantwoordelijk voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het eindproduct na voltooiing van het Project.

7.3 De Klant vrijwaart Wevisuals van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van het eindproduct.

8. Annulering en wijzigingen

8.1 In geval van annulering van het Project door de Klant nadat een overeenkomst is gesloten, behoudt Wevisuals zich het recht voor om annuleringskosten in rekening te brengen.

8.2 Wijzigingen in het Project door de Klant dienen tijdig en schriftelijk aan Wevisuals te worden medegedeeld. Wevisuals behoudt zich het recht voor om extra kosten in rekening te brengen voor dergelijke wijzigingen.

9. Geheimhouding

9.1 Beide partijen zullen vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst ontvangen, vertrouwelijk behandelen en niet aan derden bekendmaken, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is verkregen of indien wettelijk verplicht.

10. Geschillen

10.1 Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Wevisuals en de Klant is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden of de uitvoering van het Project zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Wevisuals gevestigd is.

 

11. Overige bepalingen

11.1 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, tast dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aan.

11.2 Wevisuals behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden zullen van kracht zijn voor nieuwe overeenkomsten na publicatie.

11.3 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen tussen Wevisuals en de Klant.

11.4 Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Wevisuals en de Klant met betrekking tot het Project en vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, afspraken of regelingen.

11.5 Wevisuals is gerechtigd om rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden over te dragen aan derden, mits dit de belangen van de Klant niet onredelijk benadeelt.

11.6 Het nalaten van Wevisuals om een recht of bepaling in deze algemene voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen afstand van dat recht of die bepaling, tenzij dit schriftelijk is bevestigd door Wevisuals.

11.7 De Klant stemt ermee in dat alle communicatie en correspondentie met betrekking tot het Project tussen Wevisuals en de Klant elektronisch kan plaatsvinden, tenzij anders overeengekomen.

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden erkent de Klant dat hij/zij de inhoud ervan heeft gelezen, begrepen en ermee instemt. De algemene voorwaarden blijven van kracht gedurende de gehele duur van de samenwerking tussen Wevisuals en de Klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

bottom of page